הסכמים
יחסי ממון
עסקים
צוואות
גירושין
זולו
זולו קניות תיירות מחשבונים משחקים דיגדוגים מילון סיפור מתכונים הורים לימודים
מקור האושר עולה מתוכך
הוסף למועדפים זולו הורים הורים

 
הורים חברה ומשפחה
בית ספר להורים
עידוד   שייכות   שיתוף
גבולות   פינוק   ביקורת
מדריך הריון ולידה
הסכם יחסי ממון
עריכת צוואה
גלולות ללא מרשם רופא
חזור להורים
 
תויארונה םייתנשה ליג

?םואתפ הרק המ ,ןכבו .םתוא ןיבהל רשפאו ,ךכ הז ליג םינכמ םירוהה םיבר

,שבלתהל הצור אל .הצור אל דיגהל דמל דליה
,םיצור ונחנאש המ לכו ,ןושיל הצור אל ,לוכאל הצור אל
,ונתוא םיסיעכמש םירבד השוע םג אוה.הצור אל אוה
,ןכאו סעכנש הפצמ דליה .סיעכהל ליבשב אקווד הזש הארנ ונל
.םיסעוכ ונחנא - ולש תויפיצה תא םיאלממ ונחנא
,םיזיגרמ םירבד תושעל ולש הפצוחה לע םיסעוכ ונחנא
.הצורמ היהישו רשואמ היהיש ונצמאתה ךכ לכש ירחא
תרדהנה החפשמה לע ונלש םולחה תא סרוה אוהש םיסעוכ ונחנא
םינואה רסוח לע םיסעוכ ונחנאו וניניע לומ תמלענו תכלוהש
.הלאכש םינמזב םישיגרמ ונחנאש

.הזה ליגב ,הלאה תויוגהנתהה ירוחאמ רתתסמ המ הארנ הבה
,דליה תוחתפתה ךילהתב רתויב בושח קלח והז ,םירוהה םכתעידיל
,קונית ונניא רבכ דליה .ןושארה תורגבתהה ליג ארקנו
,דועו רבדל ,ספטל ,ץורל ,תכלל ,ומכ םירבד תושעל לוכי רבכ אוה
לש תמיוסמ הדמ ול שי ,וירוהב יולת קר אל רבכ אוה ןכל
.םירגובמה ונל הווש אוה המב קודבל ותוא איבמ הז .תואמצע תשוחת

,םירוהה יסעכ תא תררועמש ,וז תינדרמ תוגהנתה
."ער" דלי תויהל ויד חוטב שיגרמ דליהש ,ךכ לע הרומ
."םיער" םידלי תויהל םיזיעמ םניא ,םיחוטב םניאש םידלי יכ
,םינוכנ םירסמ דליל וריבעה םירוההש תרמוא וז ןוחטיב תשוחת
.םהב חוטבל לוכי אוהש

"תולאש לואשל" ליחתמ דליה הז בלשב ?הז תורגבתה בלש והמ
:ןה תולאשהו .הקידב תרוצב לאוש אוה .תעדומ הרוצב אלו ויפב אל
?םירחאה לע ילש העפשהה תלוכי המ ?ילש חוכה והמ ?ילש תולוכיה המ
?הזה םלועב ילע ןגהל ידכ קיפסמ םיקזח ילש םירוהה םאה

דחפ תושוחתל הבוגתב רקיעב םיאב הלא תולאש
,ךכל םידע םירוהה םואתפ .וז הפוקתב שיגרמ דליהש
,םיוסמ רופיסמ דחפמ ,לצהמ דחפמ ,הלילב דחפמ דליהש
,הלא םידחפ ייוליג .דועו םישדח םירבדמ םימיוסמ םישנאמ
דחא דצמ ןוימדל דליה לש העדותה תוחתפתהמ םיעבונ ,עיבמ דליהש
ןיב לידבהל תועדומה ולצא החתפתה אל ןיידע ינש דצמו
.רחואמ רתוי ליגב חתפתמ הז רבד ,תואיצמל ןוימד
.ותוא דיחפמ ולש ןוימדה הארנכו .תואיצמה והז ןוימדבש המ לכ ורובעש ךכ


.ולש הטילשה תלוכי תא קודבל דליל םימרוג הלא םידחפ
.וילא םיבורקה םישנאב ,ומצעב , וירוהב ולש הטילשה תא קדוב אוה
,ימצע ןוחטב לש השוחת םע לדגי דליהש םיצור םירוהה השעמל
.עמשוממ היהיש םיצור םג לבא תולוכיו תוחוכ לש השוחת
.דוגינ ןאכ שיש הארנ

.דליל תיטירקו םירוהל השק דאמ איה וז הפוקת
,הינשה תורגבה תפוקת דע דליה תא וולי ,וז הפוקתמ קיסי אוהש תונקסמה יכ
.ולש תישיאה תוהזה תא תינש לוקשי הב , 12-18 ליגב תורגבתהה ליגב

ךרדב וז הפוקת םירבוע ךיא ?םישוע המ הלאשה תלאשנ
?רתויב הנובהו ,רתויב הבוטה

.וחוכ תא קודבל קוקז דליה ,תחא תיסיסב החנהל בל םישל יאדכ
םהל תושעל הצור אוהש םושמ אל ,וירוה לע תאז השוע אוה
.תוילילש ןניא ולש תונווכה אקווד
הלא תוקידב תושעל ורובע ינויח הזש שיגרמ אוה ,אלא
וישעמ לא סחייתמ אל אוה ,ןכל .ימצעה ונוחטיב תיינבל בושחו
.ולש םישעמל ונלש הבוגתה תא רשוק וניא ,ןכלו םיער םישעמ לאכ
,וישעמ לע הרמוחבו סעכב םיביגמ םירוהה ונחנאשכ
.רדסב אל ,םדא ןבכ אוהש ,ךכמ קיסמ אוה
,תאז תמועל .תונשל רשפא םישעמה תאש רוכזל יאדכ
.הנקת ול ןיאש בושחי אוה ,רדסב אל אוהש קיסי דליהשכ
ערה דליה לש המגיטסל דליה תא הליבומ וזכש הנקסמש ,ךכב הנכסה
.ימצעה ויומידו ונוחטב תיינבב עוגפלו ןמז ךרואל ותוא תוולל הלולעו

. הבוגתה יהמ בושחלו רוצעל ץלמומ ןכל
היוצרה האצותל איבתש
?תושעל המ

,הזה בושחה תוחתפתהה בלש תא םירוהה לש הנבה
םיסעכה לע רבגתהל םהל רוזעת
.דובכבו הבהאב דליב גוהנלו

ןיא הרוהלש תויוגהנתה שיש ,ךכל בל םישל יאדכ
.תונשל תורשפא וא םהילע הטילש
ויפמ אצויש המ לכ וא ,לכאיש לכואה וא דליה לש םיכרצ : לשמל ומכ
,תושגר ברעל אל יוצר הלאכש םירקמב ."וכו תוקעצ יכב ומכ
.תיניינע הרוצב לפטל אלא ,אלא
,קבחל רשפא הכובש דלי .הבוגת אלל םיקנמ , םיכרצ השעש דלי
תא רשוק וניא דליה יכה ואלב יכ .העטש וא ,והשמ ול שיש ןיבהל
הרוהה לש תובוגתהש יוצרש ,ןאכמ .הרוהה תבוגתל וישעמ
,תימצע הטילש ךותמ ויהי
.ולש סעכה וא יכבה תא קיספיש םייותיפ ינימ לכ עיצהל אל
, דליה לש תושגרה תא תונשל הסני אל הרוההש יאדכ
.םהילע רבגתהל רבד לש ופוסב חילצי אוהש וילע ךומסי אלא
.דליל דובכו הבהא ךותמ עגרי דליהש דע תונלבסב הכחי הרוהה
.ויקוסיעל ךלי
.הרוהה לש וקזוח לע תודיעמ ,הלאכש תובוגת
.וילע ןגהל לכויו קזח הרוההש ,דליה לש ןוחטיבה תשוחת תא ורפשי ןה

,(תמא ןמזב) תונשל , עיפשהל לוכי הרוההש תויוגהנתהב
. "וכו קיזמ ,הכמ דליהש וא ,שבלתהל הצור וניא דליהש םיבצמב ומכ
,תימצע הטילש לש השוחת ךותמ הרוהה
.ולש ךרוצה ךותמ ,םירבד ינימ לכ השוע דליהש הנבה ךותמו
םירורב תולובג םישל הרוהה לש ותבוחמ םלוא
:אמגודל ,רמול לוכי הרוהה .תיבב רתומ המ
,םויה תיבב ראשיהל ףייכ היה יל םג ,שבלתהל ךל אב אלש ןיבמ ינא"
,דבל שבלתהל תורשפא ךל שי זא ,םיבייחו הרירב ןיא לבא
רחוב דליה םא ."רוחבל לוכי התא ,שבלתהל ךל רוזענש וא
.ותוא םישיבלמו ותוא םיקיזחמ ,שבלתהל אלש
.דליל דובכ הברהו קזוח תשוחתו חור רוק לע רומשל רתויב בושח
אל םתאש ןויערה תא ןיבי דליה םימעפ רפסמ רובעכ
.םירוהה םכתא קודבל בוש הסני אלו םישלח

,םכיתושגרב טלוש אוהש דליה שיגרי ,וזגרתת ,וסעכת םא
תוסנל ותוא הרגי הז ,הטילש תשוחתל קוקז אוהש רחאמו
תואצותה תא תובינמ ןה יכ ,הלא תוילילש םיכרדב בושו בוש
.הטילשה תשוחת תא ,תויוצרה
וא םידיקפת ול עיצהל יאדכ תלוכי תשוחת שיגרי דליהש ידכ
,וחוכו ויתולוכי תא הלגי אוה ןהב תומישמ
תוצעייתהו ףותישלש םיסחי תכרעמ ךות תיבלו םירוהל הרזע :לש םיכרדב
.בצמה רופישל םורתל תויושע הלא םיכרד .(לעופ -סוב לש םיסחי תכרעמב אל)

םירוה תחנמ - רפפוק המורפ

זולו  מחשבונים  רכישת דירה  מקרקעין  מתגייסים  צילום חליל  פסנתר  גיטרה  קניונים  יהדות  עיצוב הבית  צדק חברתי  כתוב לנו 
© All Right Reserved - Zooloo Portal Copyrights (c) TalTek 1998-2015 פרסום בזולו