הסכמים
יחסי ממון
עסקים
צוואות
גירושין
זולו
זולו קניות תיירות מחשבונים משחקים דיגדוגים מילון סיפור מתכונים הורים לימודים
אדם השואף לגדולות רואה בכל מי שהוא נתקל בו במסלולו, מכשיר או מעצור - ניטשה
הוסף למועדפים זולו הורים הורים

 
הורים חברה ומשפחה
בית ספר להורים
עידוד   שייכות   שיתוף
גבולות   פינוק   ביקורת
מדריך הריון ולידה
הסכם יחסי ממון
עריכת צוואה
גלולות ללא מרשם רופא
חזור להורים
חוקים וגבולות

.רוסאש רבד - קוח

...דע רתומ - לובג

םירורב תויהל םהילע ,םירוהה תא םג ,םלוכ תא םיבייחמ, םיקוח
.םילבוקמו
תואיצמל םאתומ אוה םא ,רורב אוה םא קודבל םייקתמ אל קוחה םא
.תויבקעב ותוא םירמוש םאו

4-מו 2 דע רתומ לובגה . 4-ל 2 ןיב קחשל רוסא :אמגודל ,לובג
.םירורב תויהל םיכירצ תולובג םג .בוש
הלמהמ - תויבקע .תולובגה תא תרצוי תויבקע יכ ,תויבקעב םימשוימו
." לדוגא דצב בקע" - בקע

לכונש רורב ,7 העשב רקוב לכ עיגי הנחתב סובוטואה םא ,לשמל
לש העסהה תורישב שמתשהל ןוחטיב שיגרנ .האיציה ןמז תא ןנכתל
לכונ אל ,תרחא העשב רקוב לכב עיגי סובוטואה םא ,לבא .סובוטואה
.וילע רתוונו ותורישב חוטבל
ןיבו העסהה תוריש ןיב "הזוח" ןיעמ תרצוי תויבקע רמולכ
.םישמתשמה


וא ,תושעל ןכומ ינא המ רמואש ,"הזוח" ,"הזוח" הז תולובג ,השעמל
.המודכו יתמ דע ,המכ דע ,תושעל אל
הז הככ ,יכ ."המל" ילב - ,תולאשל םוקמ ןיאש ,תולובגו םיקוח שי
אל ,המל םילאוש םידלי םיתיעל .קוח לכ קמנל ךרוצ ןיא .םייחב
ידכ ,אלא ,קוחה ירוחאמ דמוע המ תמאב תעדל םיצור םהש ,הביסהמ
תוארהל םיסנמ םה) .ותעיבקב םיקדוצ אל ונחנא עודמ ונל רמול
.(חכוותהל יאדכ אל םיקדוצ םא ,יתעדל .םיקדוצ םהש םירוהל
יכ .ונרמאש המ יפ לע אלו ונלש תוגהנתהה יפ לע רצונ "הזוח"ה
השעמל אוה "הזוח"ה .יוסיכ םהל ןיא ,םישעמ ןיא םהירוחאמש םילימ
.םייק אוה תאז תורמל .ול םיעדומ ונא דימת אל ,יומס

,רוריבל ,גולאידל חתפ םיווהמ , םירפומש "הזוח" וא /ו לובג ,קוח
יאדכ .ךכל םאתהב תוטלחה תלבקלו תמייקה תואיצמל ותמאתהל
ולש ללכהמ םיאצויה תא .ולש "שפנה חוקיפ" תא שי קוח לכלש ,רוכזל
:לשמל .ןובשחב תאז תחקל שיו
דחוימב ,הרוק הז רבד .קדצבו ,םיקוחה תרפה לע םיסעוכ םירוהה
."םיזוח"ו םיקוח תרפה לש איה ,תיבב הריוואה וא\ו םידליה ןונגס םא
םירוהה ,הלא םירקמב .םעפ ירחא םעפ ומצע לע רזוח הזש ,ךכ
.ןולשיכ תשוחת שיגרהל םילולעו םילכסותמ םיכלוה

יפל .םיקוחה לע עיפשהל תלוכי ילעב תויהל ידכ םימחלנ םיבר םידלי
לעב אוה ,תושעל המ רמואש ימ ,תיבב םיקוחה תא עבוקש ימ ,םתעד
םיצור םה םג ,ןכל .ךרע ילעב תויהל םיצור םידליה םג .תיבב ךרעה
תוטלחהב קלח תחקל םידליל רשפאל ץלמומ .םיקוחהמ קלח עובקל
םהלש ימצעה יומידה תא תולעהל יושע הז ,החפשמב םיקוחה לע
לע םידלי ובשחי המ םכמצעל וראת .םהלש הלועפה ףותיש תאו
.םייתועמשמ ושיגרי םה המכ ,םתעדב םיבשחתמ םירוהה םע םמצע
שיגרהל םיצור םניא םירוהה םא ,תיבב םיללכה תא םירפמ םידלישכ
לש ךרדב ,קוחה תרפהל סחייתהל רוחבל םתורשפאב שי ,ולשכנש
תעיבקב םיפתוש תויהלו םייתועמשמ תויהל םידליה יכרוצל הנבה
תויהל ןוצרו לעו תושיחנ לע דיעמ הזש ,הז בצמבש יבויחה .םיקוחה
.יתחפשמה םייחה לגעמב םיפתוש
.םידליה לש תוביוחמהו תוכיישה תשוחת תא קזחמ הז
,ףותיש לש ךרדב ,םידליה םע גולאידב חותפל ולכוי םירוהה ,תישעמ
הווקתב .םיקוחה לע םכסה תגשהל ,הרזע תשקבו תוצעייתה
םתוא וליבוי םיקוחה תעיבק לע תוטלחה תלבקב םידליה תוברועמש
.םתרימשב םיארחא תויהל

- אוה תוטלחההו גולאידה תא החניש יוצרש יסיסבה ללכה
.רבדב םיעגונה לכ לש םיכרצה תא רשפאה תדימב דבכל שיש
םיכרצה םימעפל ,יכ .יתייעב רבד הז ,םלוכ לש םיכרצה תא דבכל
.בהזה ליבש תאיצמב ךרוצ יהי ,ןכל .םינוש וא ,םידגונמ
:תעדל היהי םלוכ לעש ,רמוא הז

הבוטה הרוצב ,לכה ,תתל וא תושעל רשפא יא החפשמבש

.תויהל םיבייח םירותיווש ךכ .ןמזה ותואבו רתויב

םיקוחה תיברמ תא םיעבוק םירוהה רתוי םיריעצ םידליהש לככ
.תולובגהו
םאובב םייסיסב םיללכ ינש לע רומשל שיש ועדי םירוההש בושח
:םהידליל תולובג ביצהל

דליה לש ודובכ תרימש ךות תולובג דימעהל ךרוצ שיש .א
.ויתוחוכב הרכהו .ב
אוהש תוירחאה ברימ תא דליה לא ריבעהלו תוסנל שי .ג
.וייחב בלש לכב ומצע לע לוטיל לוכי .ד


.םידליה לע אלו םמצע לע תולובג ומישי םירוההש יוצר

,רחא והשמ לע רשאמ ומצע לע הטילש רתוי תויהל לוכי הרוהל ,א"ז
אל הז .אל המו ןכומ הרוהה המ רמול טושפ רתוי ,ןכל .וידלי ללוכ
.דליב יולת ותוא השוע
,ול רמול לכות אמאה .תוכלכולמ םידיב לוכאל עיגמש דלי :אמגודל
,לכוא תתל הלוכי אל איה ,לכוא ול תתל החמש התיה איהש ,תורמלש
ול ןתית םאהש הצור אוה םא רוחבל לכוי דליה .תוכלכולמ וידיש ימל
םלוכש ירחא דבל לכוא חקל דליהש הרק .לכואה לע רתוויש וא ,לכוא
הרמאש המב הראשנ םאה יכ .רדסב הז םגו .חבטמה תא ובזעו ומייס
.והשמ השעי אל וא השעי דליה םא ךכב היולת התיה אלו


רועישה ךרעמ

לש םתובישח המ .םימייקה םיקוחה יגוס ,?לובג ,קוח הז המ (1
.םהבש תלעותה המו םיקוחה (2
הז ךיא ,?אל המו םייקתמ ןכ המ ?םכתיבב שי םיקוח וליא (3
דובעל םירוהל תתל רשפא) םימייקתמ הלא םיקוחש הרוק (4
(.תונטק תוצובקב


.םיקוחה םויקל םיללכה תא ןאכמ איצוהל

המ ?ומייקתי הלא םיקוחש יולת ימב - םימייקתמ אלש םיקוח
.ומייקתי הלא םיקוחש םירוהה םכתטילשב
תואיצמל םימיאתמ םה םאה .הלאה םיקוחה לע םידליה םיבשוח המ
.ליג לכב םידליל םיאתמ המ קודבל ?םכייח
םהילע .ץמואב םייחה ירדס תא םיעבוק םירוהה ,םיריעצ םידליל
ומייקתי םיקוחהש ךכ לע ודמעיו םידמחנ אל ויהי םהש ךכב ןכתסהל
אל הז םא םג םייבקע תויהל תויהל םהילע .םתטילשבש םיקוח דוחייב
.םידליה יניעב ןח אצומ
קר דובעלו דבלב דחא קוח רוחבל - ,תיבב קוח סינכהל ןכומש הרוה
ומצע לע חקי הרוההש בושח .הלחתהל השק והשמ תחקל ןיא .וילע
ךרדה תא לולסי הזה קוחה תחלצה .הב דומעל לוכי אוהש המישמ
הצובקב יאדכ .םהב תויבקעב ודמעי םירוההש יאנתב ,םיפסונ םיקוחל
, עובש רבעש ןיימדל רשפא .הזב דומעי דציכ הרוהה םא קודבל
.עובשה ךשמב הרק המ ןיימדי הרוההוזולו  מחשבונים  רכישת דירה  מקרקעין  מתגייסים  צילום חליל  פסנתר  גיטרה  קניונים  יהדות  עיצוב הבית  צדק חברתי  כתוב לנו 
© All Right Reserved - Zooloo Portal Copyrights (c) TalTek 1998-2015 פרסום בזולו