הסכמים
יחסי ממון
עסקים
צוואות
גירושין
זולו
זולו קניות תיירות מחשבונים משחקים דיגדוגים מילון סיפור מתכונים הורים לימודים
מה שנרכש בקלות, אובד בקלות
הוסף למועדפים זולו הורים הורים

 
הורים חברה ומשפחה
בית ספר להורים
עידוד   שייכות   שיתוף
גבולות   פינוק   ביקורת
מדריך הריון ולידה
הסכם יחסי ממון
עריכת צוואה
גלולות ללא מרשם רופא
חזור להורים
מילות סיכום להורים

םויס תאירק
,םוכיס תולימ המכ
,ךרדל הדיצ
חכשנ אלש
,ןמזה ךשמב ילואו
םיפסונ םירבד
.ןאכ םהל וזוזי
?ונדמל המו
יאב יח וניא םדאהש
ומצעל יח וניאו
וביבסמש םלועל אוה ףתוש
הדובעה תועמשמ ,ןכל
.המורתו תופתוש איה
םא תושעל המ לבא
דבוע אל הז ונלצא
תיבב דליה יכ
שיגרמ ונניא
שורדו יוצר בוהא
,םירוהה םכדיקפתמ הז
.השוחתה תא ול תתל
,םכמצע לא בל ומיש אנ
תמאב הז םאה
םישיגרמ םתאש המ
.םכדלי לא
,םתוא םירקבמ םתא םא יכ
,םתונשל םיצור
- היהת םהלש השוחתה
,םיצורו םיבהוא םתא םתוא אל יכ
.םכנוימדב אצמנש רחא והשמ אלא
ףותישה לע ונדמל
.תויתפכא שיגרהל ידכ
:המגדהל חיש וד םכל ירה
םויה חרבוצמ התא אבא"
"?הרק המ
"הרושכ לכה ינב םואתפ המ"
"ותוא דירטמ והשמש ינחוטב - יתוא ףתשמ ונניא יבא"
"הבוצע הכו יל הנוע אל תא המל אמא"
"הרק אל םולכש תמאב ,ךכ םתס"
"תויהל הדדוב ףידע הארנכ ,תאזכ דימת אמא"
,םינוב המוחה תא ונמצע ונחנא
,םיפשחנ אמש םידרח
,םיעוט המכ דע ריכהל ילב
ישונאה ,יתימאה רשקה תא
.םיספספמ
תובבל בוריק יסחי יכ
תונבל ,םירוהה ונא ,לכונ
תודבועב תובשחמב ,תושגרב תונכב קלחתנ םא
,החלצהו לוכסת סעכ ,החמש לש
םוי םוי ייח לע םתסו
הלועפ ףותישו
םהל ץעייל םוקמב ונדלי םע ץעייתנ םג םאו
תא םירתופש םייתריצי םישנאל םתוא ךופהל ונחלצהש הלגנ
.םהיתויעב
ידדה דובכש ונדמל
תונורקעה דחא אוה
,אתווצב םייח לש
רושק אוה
םייח ךרדו תועדל תונלבוסל
.תוהז ןניא ונתעדל רשא
םיחילצמ ונחנא םימעפל
םיגשיה ונידלימ גישהל
םיכוסכס ,םיחוכיו ךרד
דובכ לע דוע לכ לבא
םירמוש תלוזהו ונמצע
.םיעגפנל ןוכיס ןיא
םיעדוי ונחנא
ללכב קינקיפ םניא םייחהש
לחוימ אל בצמל םיררגנ םימעפלו
.םירוה תויהל -ונדיקפת זאו
לקמהו רזגה תא
.ףולשל ןוראה ןמ
,דליה לש ךרוצל םוקמ תתל ,ושוריפ רזגה
,ולש ישוקל
דובכו הנבה ךותמ
ויתושגרב בשחתהל
ותייאר תיווז יפל יכ
,קדוצ אוה
ונלש תיווזה יפלש תורמל
העוט אוה
ומוקמב ונייה םאו
.ותומכ םיגהונ ונייה ילוא
םישק םיעגרב םדא לכו
,םיללכה יפל גהונ וניא
.בוהאלו קבחל אל המל זא
לקמה לע םג זא יכ
לקמ תויהל לקוי
,תולובג םישל - ושוריפש
.אל המו תתל ןכומו לוכי ינא המ רמול
,סעכ אללו תימצע הטילש תשוחתב
,תונטחסו תושירדל ענכיהל אל
.תומילאל אלו םיישגר אל
דליה לע ךומסל
,ןיינעה לע רבגתיש
.הדיצה זוזל קרו
רשפא ,ןכמ רחאלו
דדועל
,לשכנש הזל ץוחנ דודיע ,יכ
- הז יתימא דודיע
םדאה תא קזחל
ץמואה תא דדחל
םלבנשו וב ןומטש
.ומצעל רוזעל לכויש תנמ לע
םוכיסל
תודחאה לע רבדנ
תוליצא לש גשיה אוהש
תונלבסבו העקשהב הנקנה
,הבוט הלימב
הקיתשב קר םיתעלו
ןומא סולפ הלא לכ םע
.תוברקתהה איש איהש תודחאה רצווית
"ב סרוקב תוארתהל ,תחלצומ השפוח

המורפ הכרבבזולו  מחשבונים  רכישת דירה  מקרקעין  מתגייסים  צילום חליל  פסנתר  גיטרה  קניונים  יהדות  עיצוב הבית  צדק חברתי  כתוב לנו 
© All Right Reserved - Zooloo Portal Copyrights (c) TalTek 1998-2015 פרסום בזולו