הסכמים
יחסי ממון
עסקים
צוואות
גירושין
זולו
זולו קניות תיירות מחשבונים משחקים דיגדוגים מילון סיפור מתכונים הורים לימודים
ההצלחה מביאה מספר ידידים והמון אויבים
הוסף למועדפים זולו הורים הורים

 
הורים חברה ומשפחה
בית ספר להורים
עידוד   שייכות   שיתוף
גבולות   פינוק   ביקורת
מדריך הריון ולידה
הסכם יחסי ממון
עריכת צוואה
גלולות ללא מרשם רופא
חזור להורים
צרכים ודרישות

ולסמ יפ לע םיכרצה םלוס

ךרוצה
רפסמ בלש
הניש ,שובל ,ןוזמ -םייגולויזיפ םיכרצ 1
ישפנו יזיפ ןוחטב תשוחת -ןוחטב 2
בוהאו יוצר תויהל ,תוכייש תשוחת-תוכייש 3
ימצע ךרע תשוחת -הכרעה 4
תימצע המשגה 5
דומללו תעדל הקושת 6
םייטתסא םיכרצ 7

,לשמל .וליג תא םאות םדאה אצמנ ובש בלשה .1
.םייטתסא םיכרצב קוסע וניא ריעצ דלי
.גשוה אל םדוקה בלשה םא בלש םדקתהל לוכי וניא םדא .2
,ומצע תא ךירעמ וניא םא דומלל לוכי אל דלי ,לשמל
.הבהא שפחמ אוה םא וא
.אבה בלשה לש ךרוצה תא דילומ דחא ךרוצ קופיס .3

תושירדו םיכרצ
.םדאה לש ודוקפתל םיבושחו םייבויח םה םיכרצה
.םתוא שח אוה ,םיכרצל עדומ םדאה דימת אל
.םיכרצה םהש בשוחו תושירד עיבמ םדאה םימעפה בור
,םמצע תא םהלש הנבהה רמולכ ,םהלש העדותהש ,םידלי
ליגב חתפתהל הליחתמ ,(? תרחא וא ךכ השוע ינא עודמ)
.םהלש םיכרצה תא אטבל םילוכי םניא , רחואמ
.םיכרצל תושירדה תא םיכפוה םה
םניא םירוהה םימעפ הברהש ,םירבד ינימ לכ םישרוד םידליה
.םיכרצה קופיסמ םיקחרתמ םה ךכ ידי לע .תתל םינכומ
קוסע הרוההו איהש ךרד לכב בל תמושת שרודה דלי ,לשמל
יוליממ קחרתמ דליהש בצמ רצונ .השירדה תא קפסל לוכי וניאו
.תוכיישה תשוחתב םגופ ,ללכ ךרדב , הז בצמ .ךרוצה
תא גיצי אוה .השירדה תמצוע תא םילסי דליה ,תובר םימעפ
.וייחל יאנת וניה ,השירדה יולימ , ורובע .בר ףקותב השירדה
ךייש תויהל אוהש ימויק ךרוצ רתתסמ וזכ השירד ירוחאמ
.בל תמושת תועצמאב
." יתוא תבהוא אל אמא ,ללמוא ינא ,דובא ינא" :ומצעל רמוא דליה
.בצמה תא םילסמו שקעתמ אוה ןכל
הקיזמ תמזגומ ,תירשפא יתלב איה השירדהש ,תבשוח ומיא
.התוא אלמל התעדב ןיא ,'וכו
.ךרוצה יוליממ דליה תא הקיחרמ השירדהש האצותה

,השירדה תא אל ,לבא ,ךרוצה תא קפסי הרוההש יוצר
.המיאתמ ול תיארנ אל איה םא
?דציכ


אטבמ ללכ ךרדב ,בל תמושת לש רדגב והש והשמ שרודש דלי
,ךרוצה תא קפסל הלוכי םאה .הבהאו תוכייש תשוחתל השירד
ולש ןוצרה תא ןיבהל ,ותוא תבהוא איהש ול רמול ותוא קבחל
םג רשפא ,השירדה םוקמב רחא אוהשמ העיצהל ,וז השירדב
,לבא ,השירדה תא תאלממ החמשב התיה איהש דליל רמול
וילא םיעיבמש דלי .הלוכי אל איהש וא ,רשפאתמ אל הז הרעצל
.רתוומ ללכ ךרדב ,תדבוכמ החישב בל תמושת ול םיקפסמ ,הבהא

קזח ךרוצ ןהל שיש תוהמא םגש ,אוה ,וז השיגב דדועמה
,ךרוצה תא הבהאב קינעהל תולוכי ,תובוט תוהמא תויהל
.תדבוכמ הרוצב השירדל אל דיגהל דמללוזולו  מחשבונים  רכישת דירה  מקרקעין  מתגייסים  צילום חליל  פסנתר  גיטרה  קניונים  יהדות  עיצוב הבית  צדק חברתי  כתוב לנו 
© All Right Reserved - Zooloo Portal Copyrights (c) TalTek 1998-2015 פרסום בזולו