הסכמים
יחסי ממון
עסקים
צוואות
גירושין
זולו
זולו קניות תיירות מחשבונים משחקים דיגדוגים מילון סיפור מתכונים הורים לימודים
סמוך על עצמך
הוסף למועדפים זולו הורים הורים

 
הורים חברה ומשפחה
בית ספר להורים
עידוד   שייכות   שיתוף
גבולות   פינוק   ביקורת
מדריך הריון ולידה
הסכם יחסי ממון
עריכת צוואה
גלולות ללא מרשם רופא
חזור להורים
20 כללים שכדאי להורים לדעת

םע םורזלו הלועפ ףתשל ןכומ ימ בושח ,תאז השע ימ בושח אל הז . 1
.םייחה

.תוביטנרטלא ןתונ - "רשפא" - היעב וז "ךירצ" . 2

.םלשומ יתלב תויהל ץמואה . 3

.ןויסינה לעבכ םכח ןיא - תועטל רתומ . 4

.םימחרה חפל לופיל אל . 5

.קוניפ אל הז ,בוהאל קשנל קבחל . 6

.ןוצר עיבהל תונוכנב םיזגהל אל . 7

.םיסחיה םיבושח תיבב -.טפשמה תיבב בושח קדצ . 8

ךומסו הרוה היה .ךידלי ןיב ברעתת לאו ךתיבב טפוש היהת לא . 9
.םהילע

ךכ לע רומשל םכדיקפתו דובכ ,תויוכז - עיגמ םכל םג ,אבא ,אמא . 10
.םכידלי ןעמל

תאז תושעל םתלוכי לעו םהילע ךומסל - תואיגש ןקתל אל . 11
.םמצעב

.ןורתפה תא אצמיש דליה לע ךומסל הז ,דדועל . 12


וסנכת לא ,ןכל ,םיעגפנ קר שי ,םיחצנמ ןיא החפשמב םיקבאמב . 13
.םיקבאמל

תא הלגי ךכ ,תודדומתהל דליל רשפאלו רתי תוסחמ ענמיהל . 14
.וכרעו ויתוחוכ


העוטו ךייתשהל הצור םצעב אוה - ילילש רבד השועש דלי . 15
.היישעב

תושירדל ענכיהל אלו רשקו ,הבהא ומכ ,םיכרצה תא קפסל . 16
.תורתוימ

.יוצר התאש תוארהלו ,דבכל הז ףותיש . 17

.אוהש ומכ דליה תא לבקל . 18

.יבויחב דקמתהל . 19

.דליה לש תוישיאל אלו דליה לש השעמל סחייתהל.20זולו  מחשבונים  רכישת דירה  מקרקעין  מתגייסים  צילום חליל  פסנתר  גיטרה  קניונים  יהדות  עיצוב הבית  צדק חברתי  כתוב לנו 
© All Right Reserved - Zooloo Portal Copyrights (c) TalTek 1998-2015 פרסום בזולו