הסכמים
יחסי ממון
עסקים
צוואות
גירושין
זולו
זולו קניות תיירות מחשבונים משחקים דיגדוגים מילון סיפור מתכונים הורים לימודים
ההצלחה היא עניין של מזל. שאל את מי שנכשל   (לעוד משפטי חוכמה)
23/8/2016  

מדריך מהיר - המסמכים הדרושים לעסקת מכר

      א.      אישורים על תשלום מס שבח, מס רכישה ומס מכירה או פטור מהם.

      ב.      אישור על תשלום מס רכוש (בדירות ובתי עסק הרשומים בפנקס בתים משותפים אין צורך), בתוקף ליום ביצוע העסקה או ליום 31.12.1999.

      ג.      אישור מופנה לרשם המקרקעין על תשלום מיסי הרשות המקומית, כולל היטל השבחה, בתוקף ליום ביצוע העסקה.

      ד.      שטרי מכר ב- 5 עותקים מודפסים. (במכונת כתיבה ו/או במעבד תמלילים, ללא תיקונים ומחיקות).

      ה.      מסמכים אחרים הדרושים לרישום בהתאם לצורך (ראה/י בהמשך).

פירוט מסמכים נוספים שיש צורך לצרפם לבקשה לרישום, כאשר:

        א.        אין מספרי זהות בצד השמות של בעלי הזכויות הרשומים בפנקס.

1.     מסמכים שנמסרו בשעתם לידי הבעלים הרשום על ידי הלשכה.

2.     תצהירים של הבעלים ושל צד ג' על הזהות שבין הבעלים הרשום לבין המבקשים, בציון מקור הידיעה.

3.     מסמכים נוספים בהתאם לנסיבות, להנחת דעתו של הרשם

        ב.        המקרקעין נמצאים בהליכי הסדר  תזכיר תביעה  תזכיר תביעה בקשה להרשות עסקה בלשכת רישום המקרקעין .
הסכמת פקיד ההסדר לפעולה המבוקשת. (שים/י לב שהפעולה תבוצע תוך פרק הזמן שנקבע באישור)

        ג.        הצדדים לעסקה או אחד מהם חתומים על הבקשה ו/או שטר העסקה.
באמצעות שלוח - יפוי כח מאומת כדין.

        ד.        הצדדים לעסקה או אחד מהם הוא תאגיד.

1.     תעודת רישום התאגיד.

2.     פרטיכל של אסיפת המנהלים המעיד על ההחלטה לבצע את העסקה ודרך ביצועה (או באמצעות המנהלים במישרין, או באמצעות אדם אחר כשלוחם).

3.     אישור בכתב של עורך דין או רואה חשבון של התאגיד אשר יכלול את הפרטים הבאים:

                                      א.        שהחברה קיימת.

                                      ב.        שבהתאם לתזכיר ולתקנון של התאגיד כפי שהם כיום, רשאי התאגיד לבצע את העסקה המבוקשת.

                                      ג.        שהמשתתפים באסיפת המנהלים כמפורט בפרטיכל, הם מנהלי התאגיד והם מוסמכים כיום לפעול את פעולות התאגיד ולחתום בשמו על שטר העסקה המבוקש.

הערה: אם יפוי כח נחתם על ידי תאגיד ואושר על ידי נוטריון, כי החותם על יפוי הכח זכאי לחתום בשם התאגיד – אין צורך לצרף לבקשה את הפרטיכל.

        ה.        קטין צד לעסקה.
אישור בית משפט או בית דין דתי לבצע את העסקה.

         ו.         מנהל עזבון צד לעסקה.
אישור בית משפט או בית דין דתי לבצע את העסקה.

        ז.        קיים הסכם שתוף השולל את מגביל את זכות השותף לעשות בחלקו עסקה.
הסכמה בכתב של השותפים, לבצוע העסקה.

        ח.        קיימת זכות קדימה.
הסכמה בכתב של בעל זכות הקדימה כאשר בעל המקרקעין מבקש להעבירם בתמורה.

        ט.        המקרקעין כפופים להערת אזהרה.
הסכמת הזכאי על פי הערת האזהרה או צו בית משפט.

         י.         המקרקעין כפופים להערה על הגבלת כשרות.
אישור בית המשפט לבצוע העסקה.

       יא.       המקרקעין כפופים להערה על פי צו בית משפט.
אישור בית המשפט לבצוע העסקה.

        יב.       המקרקעין כפופים לצו עיקול, צו כונס נכסים, צו מניעה וכו'
אישור בית המשפט לבצוע העסקה.

הערה: הסכמות יינתנו בכתב, כשהחתימות מאומתות על ידי עורך דין או על ידי פקיד הלשכה.

תדריך זה בא להנחות את הציבור בעיקרי ההליכים ואינו מתיימר להורות או לייעץ בעניינים הקשורים לגופם של רישומים ובדינים החלים עליהם

בכל פניה ללשכות רישום המקרקעין כדאי להצטייד במספר הגוש וחלקה של הנכס לגביו מבוקש המידע -
חזרה לפורטל נדל"ן - מקרקעין |  מדריך איחוד וחלוקה |  מדריך לרישום הערת אזהרה |  מסמכי עסקת מכר |  מדריך מס שבח
זולו  מחשבונים  רכישת דירה  מקרקעין  מתגייסים  צילום חליל  פסנתר  גיטרה  כתוב לנו 
© All Right Reserved - Zooloo Portal Copyrights (c) TalTek 1998-2016 פרסום בזולו