התייחסות לטיב השם / שמות בתקופת המקרא

אמר קוהלת החכם מכל אדם:
קהלת ז:א ''טוב שם טוב משמן טוב''

בעלי המדרשים סווגו את השמות לארבעה סוגים, וכך אמרו:
ארבע מידות נאמרו בשמות:
יש ששמותיהם נאים ומעשיהם נאים.
יש ששמותיהם כעורים ומעשיהם כעורים.
יש ששמותיהם כעורים ומעשיהם נאים.
בראשית רבה עא:ב  ויש ששמותיהם נאים ומעשיהם כעורים.

''לעולם יבדוק אדם בשמות לקרוא לבנו ...
מדרש תנחומא פ' האזינו ז'  כי לפעמי השם גורם טוב או גורם רע''

שמות רבה א' כה  ''דרך צדיקים לשום שם לבניהם לענין המאורע''

משלי י'  ''זכר צדיק לברכה ושם רשעים יקרב''


נשים נוכריות בין אבות האומה

שמות שקיבלו משמעות מיוחדת במסורת העממית

שמות

חזור