הסכמים
יחסי ממון
עסקים
צוואות
גירושין
זולו
זולו קניות תיירות מחשבונים משחקים דיגדוגים מילון סיפור מתכונים הורים לימודים
ציניקן הוא אדם היודע את מחירו של כל דבר אך לא את המחיר שלו
הוסף למועדפים זולו הורים הורים

 
הורים חברה ומשפחה
בית ספר להורים
עידוד   שייכות   שיתוף
גבולות   פינוק   ביקורת
מדריך הריון ולידה
הסכם יחסי ממון
עריכת צוואה
גלולות ללא מרשם רופא
חזור להורים
אווירה משפחתית

ימ ?םיריכמ ונחנא תוריוא יגוס הזיא ?הריוא הלמה םכל תרמוא המ
?תרצונ איה דציכ ?הריואה תא רצוי
,תרוקב ,תובשחתהו הנבה ,ץחל ,דודיעו הכימת - הריוא יגוס
.דועו ,תואמצע ,תויתולת ,סעכ ,המשאה

םלוע ותא איבמו רחא תיבמ אב דחא לכ .םירוהה םירצוי הריואה תא
.םינוש תרושקתו הגשה יכרדו תויפצ ,תומולח ,תונומא ,תועד לש רחא
תא עבקי םהלש תיבה תא םירצוי הלא תומלוע ינש יגיצנ דציכ
לע גולאיד חתפל וליכשי םאה .םהיניב חתפתי גולאיד הזיא .הריוואה
ובשחתיו רחאה לש ומלועל דחא לכ לש דובכ ,ידדה דובכ לש סיסב
תובקעבש רתוי בוט אוה םלוע הזיא תורחת וחתפיש וא .ינשב דחאה
םירושיכ וליאב .המשאהו תרוקיב לש תוריוא וחתפתי וז תורחת
.םהיתורטמ תגשהל ושמתשי


,בייח - מ"צח .הריוואה תא ועבקי תיבב םימייקש םימ"צחה תומכ
לש הריווא םירצויו םיאנתה תא םיעבוק הלא תשלש .חרכומ ,ךירצ
.תועיקתו תושקונ ,ץחל

יכ ךירצו חרכומ ,בייח םוקמב וז הלמב שמתשהל ונטלחה -מ"צח
םירוהה תא סינכהל תולולעו המשא תשוחת תורצוי הלא םילימ
השוחתה יכ םישק רתוי םייחה םימ"צח רתוי שיש לככ .הננגמל
עובקל םיצור םה םימ"צח םהל שיש םירוה .זוזל רשפא יא מ"צחמש
.ךבתסהל םילולע םה ןאכו .םירחאל תויהל ךירצ ךיאו תויהל ךירצ המ
.םייחה לע לקהל ידכ רשפאלו לוכיל מ"צחה תא חותפל יאדכ


תויסיטרכ -ליגרת

יגוס ינמ לכ תויסיטרכ לע בותכל
הריואה יהמ ?תיבב ילצא היהיש הצור יתייה הריוא וזיא - הלאשה יפ לע היסיטרכ רחוב דחא לכ .הריוא
?יתיבב םויה תמייקש
רפסמ ריאשהלו םיקתוע 4 תוחפל ןיכהל סיטרכ לכמ)
.(םיסיטרכב הנניאש הריוא בותכל ידכ , םיקיר םיפד
.דחא סיטרכמ רתוי רוחבל רשפא
המ :לע גולאיד חתפלו - םיסיטרכה תריחב פ"ע תוצובקל קלחתהל
?המלו יתרחבש הריואה


המ ?וז הריוא גישנ דציכ ?היוצר הריוא וזיא ררבל : האילמב
?חילצהל ונל רוזעל יושע המ ?הריואה תגשהל םילושכמה
םיענכשמ ,םיעבוק - םישוע םירוהש תולועפה 4 לע רבדל רשפא
.םהמ דחא לכ תמכלו .םיררחשמו םיצעיימ
ררחשמ ץעיימ ענכשמ עבוק : לשמל
הריואל םימרות םה המו הלא תויומכ לש תועמשמה המ קודבלו
.תיתחפשמה

המכ דעו עונכשה יכרד םהמ , עובקל םיצור םהש םירבדה המ קודבל
.םיללכה תא עובקל םהל בושח
םאה .החפשמב תווצ תדובעו הלועפ ףותיש היהיש םהל בושח םאה
.הז הלועפ ףותיש גישהל ידכ תונשל םינכומ םה
,ףתשמו דמחנ הרוה לש תויצלופינמ השוע אל הרוהה םא קודבל
ררבל בושח ןכל .םייחה תא עובקל הצור הז הרוה השעמל לבא
.גישמ אל אוה םא הרוק המו ושקובמ תא גישמ הרוהה ךרד הזיאב

.םימ"צחה לע רבדל ןאכ רשפא
םיעיגמ ןאכו .םוקמב תושעל רשפא המ םיררבמ , ןקתל םיצור םא
. תוליעי ךוניח יכרד לש אבה אשונל

ירוה ךילהת

קוניתה לש רורחישה תלועפב ליחתמ ירוה ךילהת
םירוהה הלידגה תפוקת לכ ךרואלו רובטה לבחמ
תחקל דליה לש תלוכיל םאתהב "םיררחשמ"
.ומצע לע תוירחא
תרגסמ תא םיעבוק םירוהה תוקניה ליגב
.קוניתה לש םייחה
רתומ המ ועבקי םירוהה 0-3 ליגבש רתויב בושח
.דליה רובע אל המו
.לבגומ היהי ךשמהב םג עובקל םירוהה לש םתלוכי
םיענכשמ םמצע תא םיאצומ םה לדג דליהש לככ
.רתויו רתוי ותוא
.םינווגמו םיבר םה עונכשה יכרד
. 12-4 ליגב היהי עונכשה תפוקת בור
, ענכשלו עובקל השק תורגבתהה ליגב
תוצעהש ןובשחב תחקל יאדכ ,ץעייל ןתינש ליג הז
.הכרבב ולבקתי דימת אל םירוהה לש
תוירחאה םיררחשמ םירוהה ,הלעמו 20-18 ליגב
.םירגובה תב\ןבה לא תרבועםירוה תחנמ - רפפוק המורפ


זולו  מחשבונים  רכישת דירה  מקרקעין  מתגייסים  צילום חליל  פסנתר  גיטרה  קניונים  יהדות  עיצוב הבית  צדק חברתי  כתוב לנו 
© All Right Reserved - Zooloo Portal Copyrights (c) TalTek 1998-2015 פרסום בזולו